• Voor administratief-, commercieel-, bouw-, IT, technisch- en veiligheidspersoneel.
 • We bring Employees & Employers successfully together!
 • Ihre Wünsche und Anforderungen, die Anleitung in eine fantastische Zukunft.
 • Wij gaan de uitdaging aan en deinzen nergens voor terug!

Privacyverklaring All Hands Services B.V.

Voor All Hands Services B.V. is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt All Hands Services B.V. zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Dit brengt met zich mee dat All Hands Services B.V. in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, All Hands Services B.V. u hierop wil wijzen en deze rechten zal respecteren.

Toepasselijkheid en reikwijdte van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten, producten en activiteiten van All Hands Services B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen waarover zij zeggenschap uitoefent, tenzij deze een eigen privacyverklaring hanteren. Wanneer u van All Hands Services B.V. diensten en/of producten afneemt of contact opneemt worden de door u verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

De verwerkingsverantwoordelijke

All Hands Services B.V. is een uitzendonderneming die kandidaten bemiddelt in de techniek, veiligheid, bouw, commercie en IT, zowel voor de korte als de lange termijn. Daarnaast houdt All Hands Services B.V. zich bezig met de verkoop van veiligheidsproducten en biedt zij opleidingen op het gebied van veiligheid aan. All Hands Services B.V., gevestigd te (1821 BV) Alkmaar aan het adres Einthovenstraat nr. 111, stelt het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast en is om die reden als verwerkingsverantwoordelijke aan te merken.

De verwerkingsgronden

All Hands Services B.V. mag uw persoonsgegevens verwerken wanneer dit kan worden gebaseerd op een van de volgende grondslagen die de AVG noemt:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op All Hands Services B.V. rust;
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van All Hands Services B.V. of van een derde, behalve wanneer uw belangen of uw grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan de belangen van All Hands Services B.V.

Voor zover het verwerken van uw persoonsgegevens niet gebaseerd kan worden op een van voornoemde gronden, mag All Hands Services B.V. uw persoonsgegevens alleen verwerken wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven.

De verwerkingsdoelen

Verwerking van persoonsgegevens van klanten/opdrachtgevers

Hieronder treft u een overzicht aan van de gegevens die worden verzameld en verwerkt wanneer u als klant/opdrachtgever gebruik maakt van de diensten en/of producten en/of opleidingen of overige activiteiten van All Hands Services B.V., onder vermelding van het verzamel/verwerkingsdoel en de verwerkingsgrondslag.

 

Soort gegevens

·         Naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN nummer en eventuele andere contactgegevens

Verzamel/verwerkingsdoel

·         Overeenkomsten ter zake van het leveren van onze diensten en/of producten en/of opleidingen of overige activiteiten aan te gaan en uit te voeren

·         Betaling en facturering mogelijk maken

·         Certificaten en diploma’s verstrekken

·         Communicatie over de overeenkomst/opdracht

·         Communicatie over onze diensten

Grondslag voor de verwerking

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.


Verwerking van persoonsgegevens van werkzoekenden

Hieronder treft u een overzicht aan van de gegevens die worden verzameld en verwerkt wanneer u zich inschrijft als werkzoekende bij All Hands Services B.V, onder vermelding van het verzamel/verwerkingsdoel en de verwerkingsgrondslag.

 

Soort gegevens

·         Naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele andere contactgegevens

·         Geboortedatum, geboorteplaats, leeftijd, geslacht

·         CV, informatie over opleiding, stages en werkervaring

·         Diploma’s, certificaten en gegevens over trainingen en opleidingen

·         Referenties, getuigschriften en overige informatie die relevant kan zijn voor de beoordeling van de geschiktheid van een werkzoekende

Verzamel/verwerkingsdoel

Het uitvoeren van onze dienstverlening waaronder bemiddeling, uitzenden, detacheren en werving en selectie. Meer specifiek worden uw persoonsgegevens in deze fase gebruikt om:

·         U aanbiedingen te kunnen doen of vacatures te kunnen toezenden in verband met bemiddeling naar werk of een opdracht of u informatie te verstrekken over onze dienstverlening

·         Uw geschiktheid en beschikbaarheid te beoordelen in verband met bemiddeling naar werk of een opdracht

Grondslag voor de verwerking

Noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst c.q. uw verzoek om u te bemiddelen naar werk


Verwerking van persoonsgegevens van uitzendkrachten/kandidaten

Hieronder treft u een overzicht aan van de gegevens die worden verzameld en verwerkt (onder vermelding van het verzamel/verwerkingsdoel en de verwerkingsgrondslag) wanneer u door de bemiddeling van All Hands Services B.V, gaat werken op de locatie van een opdrachtgever van All Hands Services B.V.

Soort gegevens

·         Naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele gegevens van een contactpersoon

·         Geboortedatum, geboorteplaats, leeftijd, geslacht

Verzamel/verwerkingsdoel

Communicatie tussen u en All Hands Services B.V.

Grondslag voor de verwerking

Noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst c.q. uw opdracht om u te bemiddelen naar werk bij een opdrachtgever van All Hands Services B.V.

Soort gegevens

·         Nationaliteit, BSN-nummer, kopie ID bewijs, werkvergunning

·         Kopie bankpas, bankrekeningnummer (IBAN)

Verzamel/verwerkingsdoel

Deze gegevens zijn benodigd in verband met het berekenen, vaststellen en betalen van salarissen, vergoedingen, belastingen en premies en ter vastlegging van de identiteitscontrole

Grondslag voor de verwerking

Noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst, alsmede voldoen aan wettelijke verplichting. Wanneer de verwerking van deze gegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of uit hoofde van een wettelijke verplichting wordt voor deze verwerking toestemming gevraagd.


Verwerking van persoonsgegevens van werknemers

Hieronder treft u een overzicht aan van de gegevens die worden verzameld en verwerkt wanneer u gaat werken in loondienst van All Hands Services B.V., onder vermelding van het verzamel/verwerkingsdoel en de verwerkingsgrondslag.

Soort gegevens

·         Naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, gegevens van een contactpersoon

·         Geboortedatum, geboorteplaats, leeftijd, geslacht

Verzamel/verwerkingsdoel

Communicatie met een medewerker

Grondslag voor de verwerking

Noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst

Soort gegevens

Gegevens met betrekking tot het dienstverband of de opdrachtovereenkomst, soort contract, functie, verlof, ziekteverzuim, vergoedingen, toeslagen, declaraties, inhoudingen, loonbeslag, bankrekeningnummer (IBAN)

Verzamel/verwerkingsdoel

Berekenen, vaststellen en betalen van salarissen, vergoedingen, belastingen en premies ten behoeve van een medewerker

Grondslag voor de verwerking

Noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst, alsmede voldoen aan wettelijke verplichting

Soort gegevens

Achternaam, voornamen, voorletters, roepnaam, titulatuur, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland, kopie ID, nationaliteit, BSN

Verzamel/verwerkingsdoel

Vastleggen controle identiteit ter uitvoering van de Wet op de loonbelasting

Grondslag voor de verwerking

Voldoen aan wettelijke verplichting

Soort gegevens

Verslagen gesprekken, functionerings- en beoordelingsverslagen, correspondentie, waarschuwingen, gegevens over gevolgde opleidingen, cursussen, trainingen, behaalde diploma’s, certificaten en cijferlijsten

Verzamel/verwerkingsdoel

Evaluatie van het functioneren en de beoordeling, alsmede de ontwikkeling van de medewerkers

Grondslag voor de verwerking

Noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst

Soort gegevens

Reden beëindiging dienstverband, pensionering, overlijden, gegevens over gemaakte afspraken

Verzamel/verwerkingsdoel

Nakomen van aanspraken op pensioen of vergoedingen bij beëindiging van het dienstverband

Grondslag voor de verwerking

Noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst

Soort gegevens

Gegevens met betrekking tot de indiensttreding (vacature, cv, diploma’s, certificaten, referenties en eventuele VOG) en gegevens met betrekking tot het dienstverband, de arbeidstijd, het verlof en de plaatsing

Verzamel/verwerkingsdoel

Personeelsmanagement en planning werkzaamheden

Grondslag voor de verwerking

Noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst

Soort gegevens

Gegevens met betrekking tot de gezondheid van een medewerker voor zover noodzakelijk voor ziekteverzuim begeleiding en re-integratie

Verzamel/verwerkingsdoel

Ziekteverzuim begeleiding en re-integratie in het kader van de Wet verbetering Poortwachter en Arbo wetgeving

Grondslag voor de verwerking

Voldoen aan wettelijke verplichting

Soort gegevens

Specificaties telefoon- en internetgebruik

Verzamel/verwerkingsdoel

Beschermen bedrijfsgeheimen, kosten- en capaciteitsbeheersing, controle op naleving regels

Grondslag voor de verwerking

Gerechtvaardigd belang

De ontvangers

Zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene verstrekt All Hands Services B.V. geen persoonsgegevens aan partijen die niet tot haar concern behoren, behoudens het navolgende:

 • All Hands Services B.V. kan op grond van de geldende wet- en regelgeving verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld in het kader van een opsporingsonderzoek. In een dergelijk geval zal All Hands Services B.V. uitsluitend de persoonsgegevens verstrekken als duidelijk is dat er een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.
 • All Hands Services B.V. kan uw persoonsgegevens verstrekken aan medewerkers van haar organisatie die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.
 • All Hands Services B.V. kan uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die All Hands Services B.V. inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening. Hierbij kan worden gedacht aan de verstrekking van persoonsgegevens van uitzendkrachten en kandidaten aan de (potentiele) opdrachtgevers alwaar zij worden geplaatst, alsmede de verstrekking van persoonsgegevens van uitzendkrachten/kandidaten aan het payroll bedrijf dat belast is met de verloning. In deze gevallen zal All Hands Services B.V. uw gegevens slechts gebruiken voor de doeleinden waarvoor u deze heeft verstrekt.
 • Indien u als werknemer in dienst bent bij All Hands Services B.V. kunnen uw persoonsgegevens voorts in voorkomende gevallen worden verstrekt aan
 • Medewerkers van de Arbodienst belast met een specifiek ziektedossier
 • Medewerkers van het pensioenfonds
 • Medewerkers van de verzekeraar
 • Uitkeringsinstanties zoals het UWV
 • De belastingdienst

Doorgifte buiten de EU

Er vindt geen doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU plaats.

De verwerkers

Indien All Hands Services B.V. een verwerker inschakelt worden hiermee de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. De afspraken worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Beveiliging

All Hands Services B.V. draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn onder meer de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens All Hands Services B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen kunnen dit alleen wanneer dit uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Voorts zijn zij middels een geheimhoudingsbeding gehouden tot geheimhouding daarvan.
 • All Hands Services B.V. hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al haar systemen.
 • All Hands Services B.V. maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • De medewerkers van All Hands Services B.V. zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten van de betrokkene

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens. Voorts heeft u recht op beperking van de u betreffende verwerking, recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt hiervoor contact opnemen met de directie van All Hands Services B.V. All Hands Services B.V. kan hiervoor aan de betrokkene vragen om zich te identificeren.

Indien All Hands Services B.V. uw persoonsgegevens verwerkt op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Dit kan door contact op te nemen met All Hands Services B.V. middels onderstaande contactgegevens.

Cookies

Bij gebruik van de website van All Hands Services B.V. kan All Hands Services B.V. informatie over uw gebruik van de website verzamelen, bijvoorbeeld door middel van cookies. Meer informatie over cookies is te vinden in de cookieverklaring zoals opgenomen op de website www.allhands.eu.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens zullen worden bewaard voor zolang als dit nodig is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld, ofwel zolang als er een wettelijke bewaartermijn geldt.

Ten aanzien van werkzoekenden geldt over het algemeen dat – wanneer All Hands Services B.V. u niet heeft kunnen bemiddelen naar werk – de gegevens die zijn verzameld in verband met uw inschrijving als werkzoekende worden bewaard gedurende 4 maanden na het laatste contact. Indien u niet meer benaderd wilt worden kunt u dat aangeven. In dat geval zullen uw gegevens binnen 4 weken worden verwijderd.

Indien u werkzaam bent/bent geweest in dienst van of door tussenkomst van All Hands Services B.V. geldt dat de gegevens worden bewaard tot 2 jaar na het einde van het dienstverband c.q. beëindiging van de werkzaamheden voor de opdrachtgever van All Hands Services B.V., tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt. Zo zullen bepaalde gegevens om fiscale redenen tot 7 jaar worden bewaard.

Ten aanzien van de verzamelde persoonsgegevens van klanten en (potentiele) opdrachtgevers geldt over het algemeen dat de gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar na beëindiging daarvan, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt. Zo zullen bepaalde gegevens in de financiële administratie moeten worden bewaard gedurende 7 jaar.

Als de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en/of er geen wettelijke bewaartermijn meer geldt, zullen de gegevens worden vernietigd.

Vragen en klachten

Met vragen of klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de directie van All Hands Services B.V. via onderstaande contactgegevens. Mocht uw klacht niet tot de tevredenheid worden opgelost kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Contactgegevens

All Hands Services B.V.

Einthovenstraat 111

1821 BV Alkmaar

072-5154525

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijzigingen

All Hands Services B.V. behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

 

Alkmaar, juni 2018